Обращение Национальной академии наук Украины к ученым и всем гражданам Украины и Российской Федерации

От редакции saveras: это обращение к ученым Украины и России опубликовано на сайте Национальной академии наук Украины. Надеемся, что и без перевода на русский язык оно найдет понимание и отклик у наших читателей.

Нацiональна академiя наук Украïни у цей складний та вiдповiдальний момент у життi нашоï Вiтчизни, зумовлений як внутрiшньополiтичною кризою, так i зовнiшньою загрозою ïï безпецi та територiальнiй цiлiсностi, звертається до науковців Академії, всіх громадян України і Росії з закликом зберегти мир та спокій, не допускати загострення протистоянь.

Науковці НАН України самовіданно працюють у всіх регіонах України, роблячи свій внесок у становлення та розвиток Україньскої держави. Крім Кієва наша Академія має потужні наукові центри в Дніпропетровську, Донецьку, Криму, Львові, Одесі, Харкові, які об’єднуют науковий та освітній потенціал всієї країни. Ніколи, за всю 95-річну історію Академії, вчені її установ не ділили себе за територіальним принципом, не допускали жодної дискримінації за національними, мовними чи релігійними ознаками.

І зараз ми всі повинні згуртуватися, спільними зусиллями не допустити подальшого погіршення суспільно-політичної ситуації, кровопролиття та розділу країні. Всі вітчизняні науковці, всі наші співгромадяни – Півночі і Півдня, Заходу і Сходу – мають бути разом задля досягнення єдиної мети всього україньского народу — жити в країні, де панує мир, поважають права і свободи кожної людини.

Національна академія наук України має багаторічні та плідні стосунки з вченими Російської академії наук та інших наукових організацій Росії. Наші академії спільно виступили ініціаторами створення понад 20 років тому Міжнародної асоціації академій наук – організації, яка об’єднала зусилля науковців всіх країн СНД для збереження та розвитку традиційних наукових зв’язків на благо наших народів.

Ми закликаємо наших колег і друзів з Російської академії наук, всіх науковців Російської Федерації вжити всіх можливих дій для мирного врегулювання ситуації. Ми звертаємося до російського народу, який завжди вважали і вважаємо братнім, – не допустити застосування зброї. Спільне коріння, спільна історія, спільне бажання жити в добросусідських стосунках – це те, що ми повинні зберігати як найвищу цінність.

У цей критичний момент історії нашої країни ми закликаємо всю світову наукову спільноту докласти необхідних зусиль для збереження миру та територіальної цілісності України.

Президент НАН України академік НАН України і РАН Б.Є. Патон

Віце-президент НАН України академік НАН України А.Г. Наумовець

Віце-президент НАН України академік НАН України, іноземний член РАН В.Д. Походенко

Віце-президент НАН України академік НАН України, іноземний член РАН В.М. Геєць

Віце-президент НАН України академік НАН України, іноземний член РАН А.Г. Загородній

Головний учений секретар НАН України академік НАН України В.Ф. Мачулін

Источник: официальный сайт НАН Украины

Обращение Национальной академии наук Украины к ученым и всем гражданам Украины и Российской Федерации: Один комментарий

 1. Неофициальный перевод обращения на русский язык:

  Национальная академия наук Украины в этот сложный и ответственный момент в жизни нашей Родины, обусловленный как внутриполитическим кризисом, так и внешней угрозой ее безопасности и территориальной целостности, обращается к научным работникам Академии, всем гражданам Украины и России с призывом сохранить мир и спокойствие, не допустить обострения противостояния.

  Научные работники НАН Украины самоотверженно трудятся во всех регионах Украины, внося свой вклад в развитие украинского государства. Кроме Киева, наша Академия имеет мощные научные центры в Днепропетровске, Донецке, Крыму, Львове, Одессе, Харькове, которые объединяют научный и образовательный потенциал всей страны. Никогда за всю 95-летнюю историю Академии, ученые ее организаций не делили себя по территориальному принципу, не допускали никакой дискриминации по национальным, языковым или религиозным признакам.

  И сейчас мы все должны объединиться, совместными усилиями не допустить дальнейшего ухудшения общественно-политической ситуации, кровопролития и раздела страны. Все отечественные научные работники, все наши сограждане — с Севера и Юга, Запада и Востока — должны быть вместе для достижения единой цели всего украинского народа — жизни в стране, где царит мир, уважаются права и свободы каждого человека.

  Национальная академия наук Украины имеет многолетние и плодотворные связи с учеными Российской академии наук и других научных организаций России. Наши академии совместно выступили инициаторами создания более 20 лет назад Международной ассоциации академий наук — организации, которая объединила усилия исследователей всех стран СНГ для сохранения и развития традиционных научных связей на благо наших народов.

  Мы призываем наших коллег и друзей из Российской академии наук, всех научных работников Российской Федерации сделать все возможное для мирного урегулирования ситуации. Мы обращаемся к русскому народу, который всегда считали и считаем братским, — не допустить применения оружия. Общие корни, общая история, общее желание жить в добрососедских отношениях — это то, что мы должны сохранять как наивысшую ценность.

  В этот критический момент истории нашей страны мы призываем всю мировую научную общественность приложить необходимые усилия для сохранения мира и территориальной целостности Украины.

  Президент НАН Украины, академик НАН Украины и РАН Б.Е. Патон

  Вице-президент НАН Украины, академик НАН Украины А.Г. Наумовец

  Вице-президент НАН Украины, академик НАН Украины, иностранный член РАН В.Д. Походенко

  Вице-президент НАН Украины, академик НАН Украины, иностранный член РАН В.М. Геец

  Вице-президент НАН Украины, академик НАН Украины, иностранный член РАН А.Г. Загородний

  Главный ученый секретарь НАН Украины академик НАН Украины В.Ф. Мачулин

Добавить комментарий